fbpx

Uppsala 2021-04-29 och gäller tillsvidare

Information om behandling av personuppgifter hos Marknadsföreningen i Uppsala

 

I samband med införandet av av EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) så vill Marknadsföreningen i Uppsala upplysa våra medlemmar, gäster och besökare på hemsidan om hur vi behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna administrera medlemskap och deltaganden vid olika event samt fullgöra övriga åtagande som enligt Marknadsföreningen i Uppsalas stadgar åvilar föreningen gentemot våra medlemmar.

 

Personuppgiftsansvarig
Marknadsföreningen i Uppsala är personuppgiftsansvarig, dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid medlemsansökan, vid anmälan, som medlem och som gäst, till de olika event och aktiviteter som Marknadsföreningen i Uppsala anordnar.

 

Personuppgifter som kan behandlas
Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om ditt namn, företag, adress, faktureringsuppgifter, telefonnummer och e-postadress dvs. uppgifter som du själv lämnat till Marknadsföreningen i Uppsala. Vi samlar även in uppgifter vid de tillfällen du surfar på vår hemsida eller interagerar med oss via e-post eller våra sociala kanaler via s.k. pixeldata.

Personuppgifterna finns i Marknadsförening i Uppsalas medlemsregister. Vid medverkan på våra event och aktiviteter fotograferar och filmar vi för att dokumentera verksamheten för att via olika kanaler (såsom hemsida och sociala kanaler) i efterhand marknadsföra Marknadsföreningen Uppsala till flera. Som medlem och som gäst är du införstådd med det och godkänner det. Vill du som deltagare däremot inte bli fotograferad eller synas så kontaktar du våra representanter på plats och din önskan kommer självklart att respekteras.

 

Ändamålen med behandlingen
Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap i Marknadsföreningen i Uppsala, ditt deltagande vid olika event samt för att fullgöra övriga åtaganden som enligt Marknadsföreningen i Uppsalas stadgar åvilar oss gentemot dig som medlem.

Som medlem får du bl.a. information om medlemsaktiviteter, erbjudanden, kallelser till årsmöten samt annan information om föreningens verksamhet samt även information från våra partners kan förekomma via våra nyhetsbrev.

Som engångsdeltagare sparar vi dina uppgifter för att skicka utskick till din e-postadress med erbjudanden om att bli medlem och/eller delta på fler föreläsningar.

 

Utlämnande till annan
Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av Marknadsföreningen i Uppsala komma att behandlas av annan organisation/samarbetspartner och marknadsföringsaktör. I samband med digital marknadsföring kan dina uppgifter delges till tredjepart i tredjeland utanför EU. Denna delning görs endast i riktat syfte och uppgifterna som delas är endast i enlighet med det syftet.

Detta främst för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser/skyldigheter mot våra medlemmar och som föreligger enligt stadgar, lag eller andra författningar. Personuppgifter eller kontaktinformation säljs aldrig vidare till annan tredje part för marknadsföringssyfte.

 

Information om behandling av personuppgifter, rättelse m.m.
Du har rätt att, på begäran, utan kostnad, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Det är av största vikt för Marknadsföreningen i Uppsala att de personuppgifter som behandlas om dig är korrekta. Icke korrekta uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att du som medlem ska få bästa möjliga service är det viktigt att du omgående meddelar oss alla förändringar som kan påverka ditt medlemskap.

Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter. I sådant fall kommer ditt medlemskap att upphöra. Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till Datainspektionen.

Läs mer om behandling av personuppgifter på www.datainspektionen.se